Privacyverklaring DNG 40-45

Privacyverklaring is van kracht vanaf mei 2018


DNG 40-45 is gevestigd aan de Dr. Brevéestraat 35, 6862 DE te Oosterbeek en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.ingridmaan.nl | Dr. Brevéestraat 35 | 6862 DE | OOSTERBEEK |
+31-6-53515716

Ik, drs. I. (Ingrid) Maan-Eulink, ben zzp-eigenaar, auteur, tourgids en functionaris Gegevensbescherming van DNG 40-45. Ik ben te bereiken via info@ingridmaan.nl

Verwerking persoonsgegevens

DNG 40-45 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voorletter(s), voor-en achternaam t.b.v. contact en adressering factuur;

 • Mobiel telefoonnummer t.b.v. bereikbaarheid (tijdens tour);

 • Emailadres t.b.v. toezenden tourinformatie, offerte, factuur, nieuwsbrief.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

DNG 40-45 heeft met haar website en diensten niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wanneer u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, c.q. gepubliceerd, over een minderjarige, neemt u dan contact met mij op via info@ingridmaan.nl. Ik verwijder onmiddellijk deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

DNG 40-45 verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:


 • Plannen en voorbereiden van uw tour of presentatie, conform uw persoonlijke wensen;
 • Uw inschrijving voor de digitale nieuwsbrief;
 • Het toesturen van de nieuwsbrief;
 • Afhandeling van uw betaling voor gesloten overeenkomst;
 • Bereikbaarheid voorafgaand aan en tijdens tour, of presentatie;
 • Wettelijke verplichtingen, zoals Belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DNG 40-45 heeft geen geautomatiseerde verwerkingssystemen en neemt dus geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren persoonsgegevens

DNG 40-45 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voorletter(s), naam en achternaam: max. vijf jaar;
 • (Mobiel) telefoonnummer: max. vijf jaar;
 • Emailadres: max. vijf jaar m.u.v. versturen nieuwsbrief;
 • Facturen met gegevens: conform richtlijnen Belastingdienst;
 • Bankafschriften: conform richtlijnen Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

DNG 40-45 verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld Belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken

DNG 40-45 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Recht op overdraagbaarheid, inzage, correctie en/of verwijdering persoonsgegevens

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DNG 40-45. Tevens kunt u aanspraak maken op het recht van overdraagbaarheid persoonsgegevens. Dit betekent dat u bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die ik van u tot mijn beschikking heb, in een computerbestand naar u, of naar een door u nader te definiëren organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming en/of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens toesturen naar info@ingridmaan.nl

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek daadwerkelijk door u gedaan is, vraag ik u wel om een scan van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze scan uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) met een markeerstift zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy.

Ik zal zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, reageren. DNG 40-45 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt, om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

DNG 40-45 neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u desondanks de idee hebt, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vraag ik u onmiddellijk contact op te nemen via info@ingridmaan.nl