Privacy verklaring DNG 40-45


Privacy verklaring

Ik, drs. I. (Ingrid) Maan-Eulink, ben eigenaar van bureau DNG 40-45. Tevens ben ik bij deze organisatie auteur, tourgids en functionaris Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens
Bureau DNG 40-45 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

1. Naam (contact en adressering);

2. 06 - telefoonnummer (bereikbaarheid tijdens tours/lezingen);

3. Emailadres (offertes, factuur, nieuwsbrief).Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Bureau DNG 40-45 heeft met haar website en diensten niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wanneer u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, c.q. gepubliceerd, over een minderjarige, neemt u dan contact met mij op via info@ingridmaan.nl. Ik verwijder onmiddellijk deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Bureau DNG 40-45 verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:

1. Plannen en voorbereiden van uw tour of presentatie, conform uw persoonlijke wensen;
2. Uw inschrijving nieuwsbrief;
3. Afhandeling van uw betaling voor tour, c.q. educatieve dienst;
4. Toezenden van uw nieuwsbrief;
5. Bereikbaarheid voorafgaand en tijdens de tour, c.q. educatieve dienst;

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau DNG 40-45 heeft geen geautomatiseerde verwerkingssystemen en neemt dus geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren persoonsgegevens
Bureau DNG 40-45 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

1. Naam (max. 12 maanden en anders max. 5 jaar);
2. 06 - telefoonnummer (max. 12 maanden en anders max. 5 jaar);
3. Emailadres (max. 12 maanden en anders max. 5 jaar);
4. Facturen met gegevens (conform richtlijnen Belastingdienst);
5. Bankafschriften (conform richtlijnen Belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau DNG 40-45 verstrekt gegevens aan derden uitsluitend wanneer dit uitdrukkelijk nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. Belastingdienst).

Cookies of vergelijkbare technieken
Bureau DNG 40-45 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Recht op overdraagbaarheid, inzage, correctie en/of verwijdering persoonsgegevens
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau DNG 40-45. Tevens kunt u aanspraak maken op het recht van overdraagbaarheid persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die ik van u tot mijn beschikking heb, in een computerbestand naar u, of naar een door u nader te definiëren organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens toesturen naar info@ingridmaan.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek daadwerkelijk door u gedaan is, vraag ik u wel om een scan van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze scan uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onder aan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Ik zal zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, reageren. Bureau DNG 40-45 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt, om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Bureau DNG 40-45 neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u desondanks de idee hebt, dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan vraag ik u onmiddellijk contact op te nemen via info@ingridmaan.nl.